zabbix-3.4.1_snmptrap配置指南

一、系统环境: 操作系统版本:CentOS Linux release 7.3.1611 (Core) 内核版本:3.10.0-514.el7.x86_64 软件版本:zabbix-3.4.1 Zabbserver: 192.168.15.128 Agent:1...

     时间 : 2019-01-28| 栏目 : linux运维| 浏览 : 1,602 次| 暂无评论 标签: [阅读全文]

  空洞文件原理详解

  1.什么是空洞文件? “在UNIX文件操作中,文件位移量可以大于文件的当前长度,在这种情况下,对该文件的下一次写将延长该文件,并在文件中构成一个空洞,这一点是允许的。位于文件中但没有写过的字节都被设为 0。”     2.怎么获得一个空洞文件? 在Linux下,利用l...

      时间 : 2019-01-15| 栏目 : 性能优化| 浏览 : 2,497 次| 暂无评论 标签: [阅读全文]

   zabbix_管理_队列数据读取过程

   系统环境 系统版本:CentOS release 6.7 (Final) 内核版本:2.6.32-573.el6.x86_64 软件版本:zabbix-3.4.1 一、       &...

       时间 : 2019-01-03| 栏目 : linux运维| 浏览 : 1,351 次| 暂无评论 标签: [阅读全文]