Linux C编程一站式学习

时间 : 16-03-28 栏目 : linux编程 作者 : 老薛 评论 : 0 点击 : 1,593 次

目录
Linux C 编程一站式学习 ..............................................1
C 语言入门 ..........................................................5
第 1 章 程序的基本概念..........................................5
1.1. 程序和编程语言.............................................5
1.2. 自然语言和形式语言.........................................8
1.3. 程序的调试................................................10
1.4. 第一个程序................................................11
第 2 章 常量、变量和表达式.....................................15
2.1. 继续 Hello World ..........................................15
2.2. 常量......................................................18
2.3. 变量......................................................19
2.4. 赋值......................................................20
2.5. 表达式....................................................21
2.6. 字符类型与字符编码........................................24
第 3 章 简单函数...............................................26
3.1. 数学函数..................................................26
3.2. 自定义函数................................................28
3.3. 形参和实参................................................32
3.4. 局部变量与全局变量........................................34
第 4 章 分支语句...............................................40
4.1. if 语句 ...................................................40
4.2. if/else 语句 ..............................................42
4.3. 布尔代数..................................................44
4.4. switch 语句 ...............................................47
第 5 章 深入理解函数...........................................50
5.1. return 语句 ...............................................50
5.2. 增量式开发................................................53
5.3. 递归......................................................57
第 6 章 循环语句...............................................64
6.1. while 语句 ................................................64
6.2. do/while 语句 .............................................66
6.3. for 语句 ..................................................67
6.4. break 和 continue 语句 .....................................68

6.5. 嵌套循环..................................................69

6.6. goto 语句 .................................................71
第 7 章 结构体.................................................73
7.1. 复合数据类型--结构体....................................73
7.2. 数据抽象..................................................77
7.3. 数据类型标志..............................................80
7.4. 嵌套结构体................................................82
第 8 章 数组...................................................84
8.1. 数组的基本操作............................................84
8.2. 数组应用实例:统计随机数..................................86
8.3. 数组应用实例:直方图......................................89
8.4. 字符串....................................................91
8.5. 多维数组..................................................92
第 9 章 编码风格...............................................96
9.1. 缩进和空白................................................96
9.2. 注释.....................................................100
9.3. 标识符命名...............................................103
9.4. 函数.....................................................104
9.5. indent 工具 ..............................................104
第 10 章 gdb..................................................106
10.1. 单步执行和跟踪函数调用..................................106
10.2. 断点....................................................112
10.3. 观察点..................................................116
10.4. 段错误..................................................119
第 11 章 排序与查找...........................................122
11.1. 算法的概念..............................................122
11.2. 插入排序................................................123
11.3. 算法的时间复杂度分析....................................125
11.4. 归并排序................................................127
11.5. 线性查找................................................132
11.6. 折半查找................................................133
第 12 章 栈与队列.............................................138
12.1. 数据结构的概念..........................................138
12.2. 堆栈....................................................138
12.3. 深度优先搜索............................................140
12.4. 队列与广度优先搜索......................................145
12.5. 环形队列................................................149
第 13 章 本阶段总结...........................................152
13.1. C 语言基本语法 ..........................................152
13.2. 思维方法与编程思想......................................153
13.3. 调试方法................................................153
C 语言本质 ........................................................153
第 14 章 计算机中数的表示.....................................157
14.1. 为什么计算机用二进制计数................................157
14.2. 不同进制之间的换算......................................160

14.3. 整数的加减运算..........................................161
14.4. 浮点数..................................................164
第 15 章 数据类型详解.........................................166
15.1. 整型....................................................166
15.2. 浮点型..................................................170
15.3. 类型转换................................................170
第 16 章 运算符详解...........................................176
16.1. 位运算..................................................176
16.2. 其它运算符..............................................180
16.3. Side Effect 与 Sequence Point............................182
16.4. 运算符总结..............................................184
第 17 章 计算机体系结构基础...................................187
17.1. 内存与地址..............................................187
17.2. CPU.....................................................188
17.3. 设备....................................................189
17.4. MMU.....................................................191
17.5. Memory Hierarchy........................................194
第 18 章 x86 汇编程序基础 .....................................199
18.1. 最简单的汇编程序........................................199
18.2. x86 的寄存器 ............................................202
18.3. 第二个汇编程序..........................................202
18.4. 寻址方式................................................205
18.5. ELF 文件 ................................................206
第 19 章 汇编与 C 之间的关系...................................216
19.1. 函数调用................................................216
19.2. main函数和启动例程 ....................................222
19.3. 变量的存储布局..........................................227
19.4. 结构体和联合体..........................................233
19.5. C 内联汇编 ..............................................237
第 20 章 链接详解.............................................239
20.1. 多目标文件的链接........................................239
20.2. 定义和声明..............................................243
20.3. 静态库..................................................252
20.4. 共享库..................................................255
20.5. 虚拟内存管理............................................264
第 21 章 预处理...............................................269
21.1. 预处理的步骤............................................269
21.2. 宏定义..................................................270
21.3. 条件预处理指示..........................................278
21.4. 其它预处理特性..........................................281
第 22 章 Makefile 基础 ........................................284
22.1. 基本规则................................................284
22.2. 隐含规则和模式规则......................................291
22.3. 变量....................................................294

22.4. 自动处理头文件的依赖关系................................298
22.5. 常用的make命令行选项..................................300
第 23 章 指针.................................................302
23.1. 指针的基本操作..........................................302
23.2. 指针类型的参数和返回值..................................305
23.3. 指针与数组..............................................306
23.4. 指针与const限定符 ....................................308
23.5. 指针与结构体............................................310
23.6. 指向指针的指针与指针数组................................310
23.7. 指向数组的指针与多维数组................................312
23.8. 函数类型和函数指针类型..................................314
23.9. 不完全类型和复杂声明....................................316
附录 A. 字符编码..............................................320
A.1. ASCII 码 .................................................320
A.2. Unicode 和 UTF-8..........................................322
A.3. 在 Linux C 编程中使用 Unicode 和 UTF-8 .....................323
附录 B. 编译开发工具小结......................................326
B.1. gcc常用选项 ............................................326
参考书目......................................................328
索引..........................................................330

本文标签 ,

除非注明,文章均为( 老薛 )原创,转载请保留链接: http://www.bdkyr.com/xtyw003/1501.html

Linux C编程一站式学习:等您坐沙发呢!

发表评论

3 + 6 = ?


博主微信号,很高兴为您提供帮助

随便看看

为您推荐

0